Timovi

PEDAGOŠKO KOLEGIJUM
Naziv Članovi Koordinator
Pedagoški kolegijum
Radonjić Olivera, Ivanović Jovana, Milošević Suzana, Paripović Sonja, Groško Ivana, Gubačko Dijana, Malešević Nevena, Avramović Jelena, Milisavljević Olivia, Popov Čanak Dragana, Đuričić Tatjana, Horvatović Danijela, Parabucki Olivera, Despić Marija, Horvatović Danijela, Mađar Irena, Grbić Milica, Habram Judit, Vukčević Tatjana, Kerezović Sanja, Surdučki Tatjana, Vujović Sibina, Miražić Nemet Dragica
Direktor škole
TIMOVI
Naziv tima Članovi Koordinator
Stručni aktiv za razvojno planiranje Paripović Sonja, Todorović Tatjana, Ivanović Jovana, Surdučki Tatjana, Čaki Beata, Popov Čanak Dragana Miražić Nemet Dragica
Stručni aktiv za razvoj školskog programa  Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Minčić Branislav, Gligorijević Petra, Petrović Kornelija, Kovačević Zoricu, Jerinić Borislav Miražić Nemet Dragica
Tim za inkluzivno obrazovanje Čabrilo Lidija, Gubačko Dijana, Egeljić Bojana, Anđelić Mirjana, Borovina Radmila, Šibav Jugana, Mišić Mirjana, Puškaš Šamu Žužana, Ćirić Aleksandra, Dragica Miražić Nemet, Tatjana Surdučki, Sibina Vujović Ivanović Jovana
Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Kalaba Vesna, Pajić Aleksandra, Mihajlov Nataša, Farago Benilda, Vujkov Tijana, Janko Ilona, Milošević Suzana, Jerinić Borislav, Despić Marija, Grlica Dragana, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Viktorović Leposava Radonjić Olivera 
Tim za samovrednovanje Gavrilović Milorad, Kerezović Sanja, Farkaš Erika, Stojanov Senka, Varga Estar, Zarić Tatjana, Šibav Jugana, Pajić Aleksandra, Milisavljević Olivia, Despić Marija, Živanov Miodrag, Nemet Andrea, Mršulja Nikola, Anđelić Mirjana Milošević Suzana
Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove Popov Čanak Dragana, Takač Daniel, Paripović Sonja, Gligorijević Petra, Malešević Nevena, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Todorović Tatjana Paripović Sonja
Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva Jelinić Olja, Egeljić Bojana, Horvatović Danijela, Supić Zoran, Gut Snežana, Vukčević Tatjana, Arđelan Šrak Edit, Živanov Miodrag, Patarica Horvat Ana, Đokić Anica, Vujović, Sibina, Surdučki Tatjana Groško Ivana
Tim za profesionalni razvoj Davidović Andrijana, Ninkov Veselinović Tijana, Grlica Dragana, Gubačko Dijana, Ćosić Srđan, Baloš Nevena, Grbić Milica, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Habram Judit, Radić Marija
Gubačko Dijana
Tim za profesionalnu orijentaciju učenika Odeljenjske starešine VII и VIII razreda, Vujović Sibina Surdučki Tatjana
Tim za vođenje e – dnevnika Dobanovački Stanislava, Velečković Gajinović Bojana, Takač Daniel, Petrović Srba, Varga Ester, Grbić Milica Avramović Jelena
Tim za vođenje letopisa Škole Mađar Irena, Varga monika, Gavrilović Milorad, Babić Marijana, Radin Krstinja, Juhas Vučić Monika, Kalaba Vesna Milisavljević Olivija
 Tim za svečanosti Borovina Radmila, Miljević Marija, Jelinić Olja, Šamu Puškaš Žužana, Vukčević Tatjana, Gut Snežana, Rakić Smiljana, Šibav Jugana, Vujkov Tijana, Minčić Branislav, Mađar Irena, Kovačević Zorica, Supić Zoran, Mijatov Dragana, Habram Judit, Čaki Beata, Dondur Tatjana Popov Čanak Dragana
Tim za estetsko uređenje škole
Miljević Marija, Farkaš Erika, Arđelan Šrak Edit, Zarić Tatjana, Čabrilo Lidija, Manikosa Biljana, Radin Krstinja, Gluvić Danijela, Parabucki Olivera Horvatović Danijela
Tim za saradnju sa Dečijim savezom Kerezović Sanja, Petrović Kornelija, Baloš Nevena, Farago Benilda, Patarica Horvat Ana, Masnikosa Biljana, Davidović Andrijana, Đuričić Tatjana Malešević Nevena
Tim za saradnju sa Crvenim krstom Grlica Dragana, Kerezović Sanja, Mišić Mirjana, Groško Ivana, Pajić Aleksandra, Milisavljević Olivia, Ninkov Veselinović Tijana, Parabucki Olivera, Gluvić Danijela Đuričić Tatjana
Tim za izradu Godišnjeg plana rada škole Surdučki Tatjana, Miražić-Nemet Dragica, Radonjić Olivera Vujović Sibina
Tim za psihološke krizne intervencije Osobe zadužene za informisanje: Viktorović Leposava i Ćosić Srđan

Tim podrške: Vujović Sibina, Surdučki Tatjana
Davidović Branislav
Tim za marketing škole i promociju Takač Daniel, Janko Ilona, Đokić Anica, Rakić Smiljana, Ćirić Aleksandra Davidović Branislav
Tim za učenički parlament Đokić Anica, Popov Čanak Dragana, Tatjana Surdučki Parabucki Olivera
STRUČNA VEĆA
Naziv Članovi Predsednik
Stručno veće matematike, prirodnih nauka i tehnologije Nastavnici matematike, biologije, fizike, hemije, tehničkog i informatičkog obrazovanja
Horvatović Danijela
Stručno veće jezika i komunikacija Nastavnici srpskog jezika, mađarskog jezika, engleskog jezika, nemačkog jezika, srpskog kao nematernjeg jezika i negovanja jezika društvene sredine – mađarskog i slovačkog jezika Habram Judit

Kerezović Sanja
Stručno veće umetnost Nastavnici likovne kulture i muzičke kulture Mađar Irena
Stručno veće fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Nastavnici fizičkog vaspitanja Grbić Milica
Stručno veće fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Nastavnici fizičkog vaspitanja Grbić Milica
Stručno veće razredne nastave Nastavnici razredne nastave, vaspitači u boravku i nastavnici engleskog jezika i verske nastave Despić Marija
RAZREDNI AKTIVI
Razredni aktivi Članovi Koordinator
Aktiv prvog razreda
Učitelji prvog razreda Ćirić Aleksandra
Aktiv drugog razreda
Učitelji drugog razreda Malešević Nevena
Aktiv trećeg razreda
Učitelji trećeg razreda Grlica Dragana
Aktiv četvrtog razreda
Učitelji četvrtog razreda Masnikosa Biljana
Aktiv petog razreda
Odeljenjske starešine Takač Daniel
Aktiv šestog razreda
Odeljenjske starešine
Velečković Gajinović Bojana
Aktiv sedmog razreda Odeljenjske starešine Grbić Milica
Aktiv osmog razreda Odeljenjske starešine Pajić Aleksandra

Aktuelnosti

Obaveštenja

Timovi

PEDAGOŠKO KOLEGIJUM
Naziv Članovi Koordinator
Pedagoški kolegijum
Radonjić Olivera, Ivanović Jovana, Milošević Suzana, Paripović Sonja, Groško Ivana, Gubačko Dijana, Malešević Nevena, Avramović Jelena, Milisavljević Olivia, Popov Čanak Dragana, Đuričić Tatjana, Horvatović Danijela, Parabucki Olivera, Despić Marija, Horvatović Danijela, Mađar Irena, Grbić Milica, Habram Judit, Vukčević Tatjana, Kerezović Sanja, Surdučki Tatjana, Vujović Sibina, Miražić Nemet Dragica
Direktor škole
TIMOVI
Naziv tima Članovi Koordinator
Stručni aktiv za razvojno planiranje Paripović Sonja, Todorović Tatjana, Ivanović Jovana, Surdučki Tatjana, Čaki Beata, Popov Čanak Dragana Miražić Nemet Dragica
Stručni aktiv za razvoj školskog programa  Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Minčić Branislav, Gligorijević Petra, Petrović Kornelija, Kovačević Zoricu, Jerinić Borislav Miražić Nemet Dragica
Tim za inkluzivno obrazovanje Čabrilo Lidija, Gubačko Dijana, Egeljić Bojana, Anđelić Mirjana, Borovina Radmila, Šibav Jugana, Mišić Mirjana, Puškaš Šamu Žužana, Ćirić Aleksandra, Dragica Miražić Nemet, Tatjana Surdučki, Sibina Vujović Ivanović Jovana
Tim za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja Kalaba Vesna, Pajić Aleksandra, Mihajlov Nataša, Farago Benilda, Vujkov Tijana, Janko Ilona, Milošević Suzana, Jerinić Borislav, Despić Marija, Grlica Dragana, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Viktorović Leposava Radonjić Olivera 
Tim za samovrednovanje Gavrilović Milorad, Kerezović Sanja, Farkaš Erika, Stojanov Senka, Varga Estar, Zarić Tatjana, Šibav Jugana, Pajić Aleksandra, Milisavljević Olivia, Despić Marija, Živanov Miodrag, Nemet Andrea, Mršulja Nikola, Anđelić Mirjana Milošević Suzana
Tim za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove Popov Čanak Dragana, Takač Daniel, Paripović Sonja, Gligorijević Petra, Malešević Nevena, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Todorović Tatjana Paripović Sonja
Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva Jelinić Olja, Egeljić Bojana, Horvatović Danijela, Supić Zoran, Gut Snežana, Vukčević Tatjana, Arđelan Šrak Edit, Živanov Miodrag, Patarica Horvat Ana, Đokić Anica, Vujović, Sibina, Surdučki Tatjana Groško Ivana
Tim za profesionalni razvoj Davidović Andrijana, Ninkov Veselinović Tijana, Grlica Dragana, Gubačko Dijana, Ćosić Srđan, Baloš Nevena, Grbić Milica, Vujović Sibina, Surdučki Tatjana, Habram Judit, Radić Marija
Gubačko Dijana
Tim za profesionalnu orijentaciju učenika Odeljenjske starešine VII и VIII razreda, Vujović Sibina Surdučki Tatjana
Tim za vođenje e – dnevnika Dobanovački Stanislava, Velečković Gajinović Bojana, Takač Daniel, Petrović Srba, Varga Ester, Grbić Milica Avramović Jelena
Tim za vođenje letopisa Škole Mađar Irena, Varga monika, Gavrilović Milorad, Babić Marijana, Radin Krstinja, Juhas Vučić Monika, Kalaba Vesna Milisavljević Olivija
 Tim za svečanosti Borovina Radmila, Miljević Marija, Jelinić Olja, Šamu Puškaš Žužana, Vukčević Tatjana, Gut Snežana, Rakić Smiljana, Šibav Jugana, Vujkov Tijana, Minčić Branislav, Mađar Irena, Kovačević Zorica, Supić Zoran, Mijatov Dragana, Habram Judit, Čaki Beata, Dondur Tatjana Popov Čanak Dragana
Tim za estetsko uređenje škole
Miljević Marija, Farkaš Erika, Arđelan Šrak Edit, Zarić Tatjana, Čabrilo Lidija, Manikosa Biljana, Radin Krstinja, Gluvić Danijela, Parabucki Olivera Horvatović Danijela
Tim za saradnju sa Dečijim savezom Kerezović Sanja, Petrović Kornelija, Baloš Nevena, Farago Benilda, Patarica Horvat Ana, Masnikosa Biljana, Davidović Andrijana, Đuričić Tatjana Malešević Nevena
Tim za saradnju sa Crvenim krstom Grlica Dragana, Kerezović Sanja, Mišić Mirjana, Groško Ivana, Pajić Aleksandra, Milisavljević Olivia, Ninkov Veselinović Tijana, Parabucki Olivera, Gluvić Danijela Đuričić Tatjana
Tim za izradu Godišnjeg plana rada škole Surdučki Tatjana, Miražić-Nemet Dragica, Radonjić Olivera Vujović Sibina
Tim za psihološke krizne intervencije Osobe zadužene za informisanje: Viktorović Leposava i Ćosić Srđan

Tim podrške: Vujović Sibina, Surdučki Tatjana
Davidović Branislav
Tim za marketing škole i promociju Takač Daniel, Janko Ilona, Đokić Anica, Rakić Smiljana, Ćirić Aleksandra Davidović Branislav
Tim za učenički parlament Đokić Anica, Popov Čanak Dragana, Tatjana Surdučki Parabucki Olivera
STRUČNA VEĆA
Naziv Članovi Predsednik
Stručno veće matematike, prirodnih nauka i tehnologije Nastavnici matematike, biologije, fizike, hemije, tehničkog i informatičkog obrazovanja
Horvatović Danijela
Stručno veće jezika i komunikacija Nastavnici srpskog jezika, mađarskog jezika, engleskog jezika, nemačkog jezika, srpskog kao nematernjeg jezika i negovanja jezika društvene sredine – mađarskog i slovačkog jezika Habram Judit

Kerezović Sanja
Stručno veće umetnost Nastavnici likovne kulture i muzičke kulture Mađar Irena
Stručno veće fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Nastavnici fizičkog vaspitanja Grbić Milica
Stručno veće fizičkog i zdravstvenog vaspitanja Nastavnici fizičkog vaspitanja Grbić Milica
Stručno veće razredne nastave Nastavnici razredne nastave, vaspitači u boravku i nastavnici engleskog jezika i verske nastave Despić Marija
RAZREDNI AKTIVI
Razredni aktivi Članovi Koordinator
Aktiv prvog razreda
Učitelji prvog razreda Ćirić Aleksandra
Aktiv drugog razreda
Učitelji drugog razreda Malešević Nevena
Aktiv trećeg razreda
Učitelji trećeg razreda Grlica Dragana
Aktiv četvrtog razreda
Učitelji četvrtog razreda Masnikosa Biljana
Aktiv petog razreda
Odeljenjske starešine Takač Daniel
Aktiv šestog razreda
Odeljenjske starešine
Velečković Gajinović Bojana
Aktiv sedmog razreda Odeljenjske starešine Grbić Milica
Aktiv osmog razreda Odeljenjske starešine Pajić Aleksandra